Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác v elektronickej podobe. Odporúčaný rozsah príspevku je 7 – 15 normostrán. Príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 31. októbra 2020.

Príspevky je potrebné odovzdávať podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.
Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny, nebude súvisieť s témou konferencie, nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi, alebo ktorý bude zaslaný po stanovenom termíne.
Návrat na obsah