Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Konferenčný poplatok a jeho úhrada
Výška konferenčného poplatku je 40,- EUR. Konferenčný poplatok zahŕňa konferenčné materiály, zborník v elektronickej podobe, obed, občerstvenie a večerné posedenie.

Termín úhrady konferenčného poplatku je najneskôr do 31. augusta 2020 (vrátane).

V prípade nedodržania termínu na uhradenie konferenčného poplatku organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu.

Platobné a fakturačné údaje:
Príjemca: Univerzita P. J. Šafárika Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol (VS): 103300
Správa pre príjemcu: Priezvisko a meno účastníka konferencie

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia. Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.

Návrat na obsah